Duurzaam gebruik van land & water

Van voedselproductie tot afbraak van vervuiling en koolstofopslag: bodem en water vervullen vele functies voor ons. Hoe kunnen we daar ecologisch verantwoord gebruik van maken?
Thema
Biodiversity in NIOO's grassland garden in summer
© Froukje Rienks / NIOO-KNAW

Waarom onderzoek naar duurzaam gebruik?

Gezonde grond en gezond oppervlaktewater zijn essentieel voor leven op aarde. Onze bodem speelt bijvoorbeeld een grote rol in de voedselproductie, de afbraak van vervuilende stoffen en de opslag van koolstof en water. Landgebruik kan alleen maar ecologisch verantwoord en duurzaam zijn als we weten hoe de bodem in elkaar steekt. Ook willen we het ontstaan van overlast door blauwalgen beter begrijpen. Ecologie vormt de ruggengraat van duurzaam land- en watergebruik.

Bluegreen algae, blauwalgen, cyanobacteria

Wat onderzoeken we?

Hoe beïnvloeden pesticiden en overtollige nutriënten ons ecosysteem? Hoe draagt ons bodembeheer bij aan de ontwikkeling van plagen? Wat kunnen we doen tegen blauwalg? Ons onderzoek naar duurzaam land- en watergebruik raakt allerlei thema’s. NIOO-KNAW onderzoekt de gevolgen van directe en indirecte interactie met de bodem en daarmee ook hoe bodemgebruik duurzamer kan. Op de Marker Wadden onderzoeken we een door de mens gemaakt ecosysteem. Hoe ontwikkelt het zich?

Bodembiodiversiteit onderzoeken

Hoe wordt ons onderzoek toegepast?

Ecologisch onderzoek zorgt voor innovaties. Met behulp van deze innovaties wordt bodemgebruik duurzamer bijvoorbeeld. Dat betekent minder pesticiden en gezonde groei van gewassen, zonder kunstgrepen. Hoe? Met behulp van microben! En zo leren we bijvoorbeeld omgaan met soorten die van nature niet in Nederland voorkomen (invasieve exoten), zoals de Amerikaanse rode rivierkreeft.

Scholeksters op de Vliehors

Experts