Trekken planten natuurlijke vijanden van hun wortelbelagers aan?

Trekken planten natuurlijke vijanden van hun wortelbelagers aan?

Vacature
Terrestrial Ecology

Contact Person:

Droevendaalsesteeg 10
6708 PB Wageningen

Als planten worden aangevallen door bovengrondse insecten, worden bij een aantal plantensoorten stoffen vrijgemaakt die de parasitoiden van de insecten aantrekken. Er is vrijwel niets bekend of eenzelfde soort fenomeen (aantrekking van antagonisten als reactie op wortelaantasting door nematoden, insecten, of schimmels) zich ook in de bodem voordoet. Het is ook niet bekend of de inductie van een reactie van een plant op een insect bovengronds een effect heeft op een wortelherbivoor (nematode, insect).

In dit onderzoek zal met een aantal modelplanten (wilde kruisbloemigen, smalbladige weegbree) een proef worden uitgevoerd, waarbij:
(1) effecten van wortelaantasting op de soortensamenstelling van de wortelzone worden nagegaan en (2) effecten van bovengrondse insectenaantasting op de aantrekking of vermenigvuldigingsmogelijkheden van wortelherbivoren worden nagegaan. De proeven worden uitgevoerd in de kas of in microcosmossen.

Duur van het onderzoek
Minimaal 4 maanden. Geschikt voor stages of afstudeervakken.

Sleutelwoorden: Fytopathologie, Nematologie, Ecologie, Moleculaire biologie (moleculaire detectie van rhizosfeergemeenschappen).

Nadere inlichtingen
Wim van der Putten tel.: e-mail: w.vanderputten@nioo.knaw.nl