CAPS (Centre for Avian Population Studies)

Special unit
Kleine zwanen met nummers
© Bart Nolet / NIOO-KNAW

CAPS is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Dierecologie (NIOO-KNAW), het Vogeltrekstation (NIOO-KNAW), Sovon Vogelonderzoek Nederland, het Institute for Water and Wetland Research van de Radboud Universiteit Nijmegen en Vogelbescherming Nederland. Het is hét netwerk- en kenniscentrum voor onderzoek aan vogelpopulaties, dat beoogt door middel van onderzoek naar de demografie (aantalverloop, voortplanting en overleving) en de sturende omgevingsvariabelen van vogelpopulaties effectieve soortbescherming en –beheer tot stand te brengen.

De activiteiten van de groeiende wereldbevolking hebben invloed op veel soorten planten en dieren. Populaties gaan achteruit ondanks getroffen maatregelen, of nemen door menselijke invloeden juist sterk in aantal toe en veroorzaken overlast.

Vogels spreken tot de verbeelding, zijn makkelijk waar te nemen en zijn daarmee goede graadmeters voor de natuur in haar geheel. Ruim 8.000 vrijwilligers (tellers en ringers) verzamelen gegevens over aantallen, voortplanting, overleving en trek van vogels. Wetenschappers bestuderen hoe veranderingen in de omgeving de grootte van de vogelpopulaties beïnvloeden. Door de kennis van vrijwilligers en wetenschappers te bundelen binnen CAPS, kunnen wij in een vroeg stadium aantalsveranderingen in vogelpopulaties vaststellen (‘early warning’) en de oorzaken ervan achterhalen. De betrokkenheid van Vogelbescherming Nederland waarborgt een goede prioritering van soorten en thema’s en de vertaling van de resultaten naar effectieve beschermings- en beheermaatregelen. Vervolgens kunnen overheden en natuurorganisaties, maar ook het bedrijfsleven, met deze wetenschappelijke kennis effectieve maatregelen treffen.

Organisatie

CAPS wordt geleid door een Stuurgroep, waarin de vijf samenwerkende organisaties vertegenwoordigd zijn, en ondersteund door een coördinator. 

PartnersStuurgroep
Afdeling Dierecologie van het Nederlands Instituut voor EcologieBart Nolet, Prof.
VogeltrekstationHenk van der Jeugd, PhD
Sovon Vogelonderzoek NederlandHans Schekkerman, PhD
Radboud Institute for Biological and Environmental SciencesEelke Jongejans, PhD
Vogelbescherming NederlandJanske van de Crommenacker, PhD

Medewerkers

Laatste nieuws