Functioning and ecosystem services provisioning of quarry lakes

Project 2014–Present
Macrofyten in diepe plassen

Details

Funding
OBN
KNAW
Provincie Brabant

Positie stuk tweede kamer

Details

Funding
OBN
KNAW
Provincie Brabant

Experts

Nederland is een baggerland. Een deel van de grote hoeveelheden bagger gaat diepe plassen zoals zandwinputten in. Daar past veel in, en een ondiepere plas zou waardevoller zijn voor de natuur: dat lijkt win-win. Maar wat zijn de gevolgen van dit ‘verondiepen’? De kwaliteit van de gestorte bagger roept veel vragen op, en onderschat vooral de aanwezige ecologische waarde van diepe plassen niet.

Jaarlijks produceren de grote rivieren die door Nederland stromen ongeveer 10 miljoen kubieke meter bagger. Dit komt door het bezinken van slib en zand Om te voorkomen dat onze rivieren, kanalen en havens dichtslibben, moet er regelmatig gebaggerd worden. Ons land kan alle bagger maar moeilijk kwijt. Er is dus een overschot.

De huidige regelgeving staat het gebruik van schoon en licht verontreinigd slib toe om diepe plassen te ‘verondiepen’. De kwaliteit van de bodem moet dan wel voldoen aan de normen van de Wet Bodembesluit (2008) en aanvullende richtlijnen, zoals de risicogrenzen van opkomende stoffen die het RIVM heeft opgesteld. Wateren zouden zo niet of beperkt vervuild worden met gebiedsvreemde stoffen zoals zware metalen of PFAS. Het uitgangspunt hierbij is, dat verondiepen alleen mag als er een nuttige toepassing is. Oftewel: als de ecologie in en om de plas verbetert. Binnen het AKWA team doen we veel onderzoek aan dergelijke "nieuwe"ecosystemen, zowel de diepe plassen die binnendijks als buitendijks liggen.  Met behulp van ons onderzoek hopen we bij te dragen aan betere, natuur-inclusieve regelgeving.