Robin Lexmond

Robin Lexmond MSc

PhD Candidate
Send message

Visiting Address

Droevendaalsesteeg 10
6708 PB Wageningen

+31 (0) 317 47 34 00

The Netherlands

About

Enthousiastic ecologist working on the enhancement of biodiversity in landscapes dominated by agriculture.

Biography

Living Lab Ooijpolder

De polder als proeftuin

In het gebied Ooijpolder-Groesbeek wordt al 25 jaar met succes geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van biodiversiteitsherstel. In de uiterwaarden werd de eerste ‘nieuwe natuur’ gerealiseerd, waarbij rivier en grote grazers weer vrij spel kregen. Op veel dijken is de bloemrijke vegetatie hersteld zodat migratieroutes voor bijen en andere diersoorten zijn ontstaan. Tegelijkertijd vindt er al generaties lang agrarische activiteit plaats in het gebied. Er is dan ook al het nodige gedaan om natuur en landbouw te verweven. Zo is op de boerenbedrijven een zogenoemde groenblauwe dooradering gecreëerd: een kilometers lang netwerk van boerenlandpaden, bloemranden, hagen, poelen en knotbomen. Hier ligt de focus van mijn onderzoek.

Living lab Ooijpolder-Groesbeek

In Living Lab Ooijpolder-Groesbeek gaan verschillende jonge onderzoekers van de Radboud Universiteit in de komende vijf jaar bestuderen welke initiatieven en maatregelen voor biodiversiteitsherstel succesvol zijn en wat er nog meer nodig is. Uniek aan dit project is dat het onderzoek samen met de betrokkenen uit het gebied wordt vormgegeven en uitgevoerd. We brengen gezamenlijk in kaart wat de belangrijke voorwaarden voor het succes van bestaande initiatieven waren en wat we daarvan kunnen leren voor nieuwe opgaven in het gebied zelf en voor toepassing van vergelijkbare maatregelen in andere delen van Nederland. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar de ecologische effecten van herstelmaatregelen, maar ook naar de mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen en ondersteunende wet- en regelgeving en naar de rol van samenwerking.

Biodiversiteit

Dat veel soorten zich rondom de groenblauwe dooradering positief ontwikkelen is een belangrijke aanwijzing voor het succes van deze maatregelen. Het eerste onderzoek is erop gericht om de effectiviteit van de groenblauwe dooradering ook wetenschappelijk te onderbouwen. Daarbij zal ook onderzocht worden in hoeverre de effecten van maatregelen verschillen per landschapstype. Met de informatie uit dit onderzoek kan worden ingeschat wat de beste maatregelen zijn in verschillende omgevingen.