'Hoogstepunt-team' Frank Wassenberg (PvdD), Gerard Korthals (CSE), Paul de Graauw (V&O), Matty Berg (VU) en Dagmar Keim (gem. Amsterdam)